سوالات آزمون های سال ۹۶

 

????-??-?? ??-??-?? ب

سوالات آزمون مرحله اول – دروس داخلی ۱

( کلیه، ریه، غدد)

به همراه پاسخنامه تشریحی

RIAL 100,000 – خرید

 

????-??-?? ??-??-?? ب

فایل PDF سوالات آزمون مرحله دوم -داخلی ۲

( گوارش، قلب، روماتولوژی، خون)

به همراه پاسخنامه تشریحی

RIAL 120,000 – خرید

 

????-??-?? ??-??-?? ب

سوالات آزمون مرحله سوم – درس جراحی

به همراه پاسخنامه تشریحی

RIAL 120,000 – خرید

 

????-??-?? ??-??-?? ب

سوالات آزمون مرحله چهارم – درس زنان

به همراه پاسخنامه تشریحی

RIAL 100,000 – خرید
????-??-?? ??-??-?? ب

سوالات آزمون مرحله پنجم – درس اطفال

به همراه پاسخنامه تشریحی

RIAL 120,000 – خرید

 

سوالات آزمون مرحله ششم – دروس مینور۱ 

(چشم، پوست،ارتوپدی،نورولوژی،گوش و حلق و بینی)

به همراه پاسخنامه تشریحی

RIAL 140,000 – خرید

 

????-??-?? ??-??-?? ب

سوالات آزمون مرحله هفتم – دروس مینور۲

به همراه پاسخنامه تشریحی

RIAL 140,000 – خرید

 

سوالات آزمون مرحله هشتم – آزمون جامع ۱ 
به همراه پاسخنامه تشریحی

RIAL 200,000 – خرید

 

????-??-?? ??-??-?? ب

سوالات آزمون مرحله نهم – آزمون جامع ۲

به همراه پاسخنامه تشریحی

RIAL 200,000 – خرید

 

??

سبد خرید و پرداخت فاکتور