سوالات آزمون های سال ۹۵

 

توجه:کلیه مراحل دارای پاسخنامه تشریحی می باشند.

????-??-?? ??-??-?? ب

سوالات آزمون مرحله اول – دروس داخلی ۱۳۹۵

RIAL 160,000 – خرید

 

az02

سوالات آزمون مرحله دوم – جراحی ۱۳۹۵

RIAL 100,000 – خرید

سوالات آزمون مرحله سوم – زنان ۱۳۹۵

RIAL 100,000 – خرید

 

سوالات آزمون مرحله چهارم – اطفال ۱۳۹۵

RIAL 100,000 – خرید

سوالات آزمون مرحله پنجم – دروس ماژور ۱۳۹۵

RIAL 180,000 – خرید

 


سوالات آزمون مرحله ششم – دروس مینور ۱۳۹۵


RIAL 180,000 – خرید

سوالات آزمون مرحله هفتم – آزمون جامع ۱۳۹۵
RIAL 220,000 – خرید

سوالات آزمونهای سبزآزمون ۱۳۹۵ – ۷ مرحله
با پاسخنامه تشریحی
RIAL 1,040,000 – خرید

فایل APK و PDF الگوریتم های مهم امتحانی دروس ماژور

( ورژن ۱.۲ منطبق با رفرنس آزمون دستیاری ۹۷)

RIAL 450,000 – خرید

 


سوالات آزمونهای سبزآزمون ۱۳۹۵ – ۷ مرحله
با پاسخنامه تشریحی
+
الگوزیتم های مهم و امتحانی دروس ماژور(PDF وAPK)
( ورژن ۱.۲ منطبق با رفرنس آزمون دستیاری ۹۷)


RIAL 1,490,000 – خرید

??

سبد خرید و پرداخت فاکتور