سوالات آزمونهای سال ۹۹ (ویژه آزمون دوره ۴۸)

سوالات آزمون مرحله اول (دروس داخلی) به همراه پاسخنامه تشریحی

RIAL 360,000 – خرید

سوالات آزمون مرحله دوم (درس اطفال) به همراه پاسخنامه تشریحی

RIAL 200,000 – خرید

سوالات آزمون مرحله سوم (درس جراحی) به همراه پاسخنامه تشریحی

RIAL 200,000 – خرید

سوالات آزمون مرحله چهارم (درس زنان) به همراه پاسخنامه تشریحی

RIAL 200,000 – خرید

سوالات آزمون مرحله پنجم (دروس مینور) به همراه پاسخنامه تشریحی

RIAL 440,000 – خرید

سوالات آزمون مرحله ششم (آزمون جامع) به همراه پاسخنامه تشریحی

RIAL 550,000 – خرید

??سبد خرید و پرداخت فاکتور