سایر محصولات

 

فایل APK و PDF الگوریتم های مهم امتحانی دروس ماژور

( ورژن ۱.۲ منطبق با رفرنس آزمون دستیاری ۹۷)

RIAL 450,000 – خرید

 

فایل PDF جداول مهم امتحانی دروس ماژور ۱(دروس داخلی)

( منطبق با رفرنس آزمون دستیاری ۹۷)

RIAL 360,000 – خرید

 

فایل PDF جداول مهم امتحانی دروس ماژور ۲ (دروس اطفال، زنان، جراحی)

( منطبق با رفرنس آزمون دستیاری ۹۷)

RIAL 450,000 – خرید

 

فایل منتخب نکات طلایی آزمونهای سبزآزمون دروس ماژور ۱(دروس داخلی)

( منطبق با رفرنس آزمون دستیاری ۹۷)

RIAL 200,000 – خرید

 

فایل منتخب نکات طلایی آزمونهای سبزآزمون دروس ماژور ۲ (درس جراحی)

( منطبق با رفرنس آزمون دستیاری ۹۷)

RIAL 140,000 – خرید

 

فایل منتخب نکات طلایی آزمونهای سبزآزمون دروس ماژور ۳ (درس زنان)

( منطبق با رفرنس آزمون دستیاری ۹۷)

RIAL 100,000 – خرید

فایل منتخب نکات طلایی آزمونهای سبزآزمون دروس ماژور ۴ (درس اطفال)

( منطبق با رفرنس آزمون دستیاری ۹۷)

RIAL 100,000 – خرید

 

سبد خرید و پرداخت فاکتور