سایر محصولات

 

فایل  PDF الگوریتم های مهم امتحانی دروس ماژور ۱ (دروس داخلی)
(منطبق با منابع آزمون دستیاری ۹۸)

RIAL 550,000 – خرید

فایل PDF جداول مهم امتحانی دروس ماژور ۱ (دروس داخلی)
(منطبق با منابع آزمون دستیاری ۹۸)

RIAL 550,000 – خرید

 

فایل  PDF جداول و الگوریتم های مهم امتحانی دروس ماژور ۲ (درس زنان)
(منطبق با منابع آزمون دستیاری ۹۸)

RIAL 250,000 – خرید

سبد خرید و پرداخت فاکتور