سوالات آزمونهای سال ۹۸ (ویژه آزمون دوره ۴۷)

سوالات آزمون مرحله اول (دروس داخلی) به همراه پاسخنامه تشریحی

RIAL 200,000 – خرید

سوالات آزمون مرحله دوم (درس زنان) به همراه پاسخنامه تشریحی

RIAL 120,000 – خرید

 

سوالات آزمون مرحله سوم (درس جراحی) به همراه پاسخنامه تشریحی

RIAL 160,000 – خرید

سوالات آزمون مرحله چهارم (درس اطفال) به همراه پاسخنامه تشریحی

RIAL 160,000 – خرید

 

سوالات آزمون مرحله پنجم (دروس مینور) به همراه پاسخنامه تشریحی

RIAL 240,000 – خرید

سوالات آزمون مرحله ششم (جامع) به همراه پاسخنامه تشریحی

RIAL 320,000 – خرید

سوالات آزمون مرحله هفتم (جامع۲) به همراه پاسخنامه تشریحی

RIAL 320,000 – خرید

??سبد خرید و پرداخت فاکتور