فرم ارسال اطلاعات کارنامه جهت انتخاب رشته اینترنتی سبز آزمون-دستیاری دوره ۴۶

*ایمیل

شماره تلفن همراه:

* نمره از 600

*رتبه کل

*رتبه در زيرگروه يک بدون سهميه :

* رتبه در زيرگروه دو بدون سهميه:

* رتبه در زيرگروه سه بدون سهميه:

* رتبه در زيرگروه چهار بدون سهميه:

* رتبه در زيرگروه پنج بدون سهميه:

 

بعد از تکمیل و ارسال فرم جهت پرداخت کلیک نمایید :

http://sabzazmoon.com/?page_id=18266