سوالات آزمونهای سال ۹۷ (ویژه آزمون دوره ۴۶)

 

سوالات آزمون مرحله اول (دروس داخلی) به همراه پاسخنامه تشریحی

RIAL 140,000 – خرید

 

سوالات آزمون مرحله دوم (درس جراحی) به همراه پاسخنامه تشریحی

RIAL 120,000 – خرید

سوالات آزمون مرحله سوم (درس زنان) به همراه پاسخنامه تشریحی

RIAL 120,000 – خرید

سوالات آزمون مرحله چهارم (درس اطفال) به همراه پاسخنامه تشریحی

RIAL 120,000 – خرید

سوالات آزمون مرحله پنجم (دروس مینور) به همراه پاسخنامه تشریحی

RIAL 180,000 – خرید

سوالات آزمون مرحله ششم (آزمون جامع) به همراه پاسخنامه تشریحی

RIAL 250,000 – خرید

??سبد خرید و پرداخت فاکتور