ثبت نام آزمون ها

 

ثبت نام آزمون اینترنتی مرحله اول – ویژه دوره ۴۶

داخلی

 

 

ثبت نام آزمون اینترنتی مرحله دوم – ویژه دوره ۴۶

جراحی

RIAL 360,000 – خرید

 

ثبت نام آزمون اینترنتی مرحله سوم – ویژه دوره ۴۶

زنان

RIAL 360,000 – خرید

 

ثبت نام آزمون اینترنتی مرحله چهارم – ویژه دوره ۴۶

اطفال

RIAL 360,000 – خرید

 

ثبت نام آزمون اینترنتی مرحله پنجم – ویژه دوره ۴۶

دروس ماینور

RIAL 520,000 – خرید

 

ثبت نام آزمون اینترنتی آزمون جامع – ویژه دوره ۴۶

دروس ماینور و ماژور

RIAL 660,000 – خرید

 

??سبد خرید و پرداخت فاکتور