ثبت نام آزمون های اینترنتی سبز آزمون ( مرحله اول)

آزمون مرحله اول شامل کل دروس داخلی در تاریخ ۱۶ و ۱۷ دی ماه ۱۳۹۵ برگزار خوهد شد .

register1