انتخاب رشته اینترنتی سبز آزمون ( ویژه آزمون دستیاری ۱۳۹۵) آغاز شد

AX2

سبز آزمون در نظر دارد با توجه به تجربه موفق سال گذشته در انتخاب رشته اینترنتی آزمون دستیاری که با استقبال  و رضایت بیش از ۵۰۰ نفر از همکاران مواجه گشت برای سال ۱۳۹۵ نیز اقدام به انتخاب رشته اینترنتی نماید .

با توجه به اطلاعیه دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی در خصوص اعلام نتایج آزمون و صدور کارنامه جدید ،انتخاب رشته اینترنتی سبز آزمون، بعد از انتشار کارنامه جدید آغاز حواهد شد.

همکارانی که قبل از صدور کارنامه جدید، اقدام به ثبت نام برای انتخاب رشته نموده اند، نیز انتخاب رشته برایشان با کارنامه جدید بعمل خواهد آمد.

توضیحات مربوط به انتخاب رشته اینترنتی سبزآزمون

نمونه فایل انتخاب رشته سبز آزمون

 ثبت نام انتخاب رشته اینترنتی